Elektrické topení nebo dřevo? Zjistěte více o výhřevnosti dřeva!

Výhřevnost Dřeva

Elektrické kotle na dřevo

Elektrické kotle na dřevo neexistují. Elektrické kotle a kotle na dřevo jsou dva různé typy zařízení pro vytápění. Elektrické kotle využívají k ohřevu vody elektřinu, zatímco kotle na dřevo spalují dřevo. Výhřevnost dřeva, tedy množství tepla uvolněného spálením jednoho kilogramu absolutně suchého dřeva, se liší v závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti. Obecně platí, že čím je dřevo sušší a tvrdší, tím je jeho výhřevnost vyšší. Množství tepla uvolněného spálením dřeva lze vypočítat vynásobením hmotnosti spáleného dřeva jeho výhřevností. Pro dosažení optimální účinnosti kotle na dřevo je důležité používat suché dřevo s nízkým obsahem vlhkosti. Vlhké dřevo snižuje účinnost spalování a produkuje více kouře a škodlivých emisí. Pro dosažení maximální výhřevnosti a efektivity spalování je vhodné dřevo před spálením nechat dostatečně vyschnout.

Výhody a nevýhody

Výhřevnost dřeva, tedy množství tepla uvolněného jeho spálením, je klíčovým faktorem při výběru dřeva pro vytápění. Vysoká výhřevnost znamená více tepla z menšího množství dřeva, což šetří peníze i námahu s uskladněním a manipulací. Mezi nesporné výhody patří jeho dostupnost a obnovitelnost. Dřevo je obnovitelný zdroj energie, který při správném hospodaření v lese přispívá k udržení zdravého ekosystému. Spalování dřeva je pak procesem s neutrální bilancí uhlíku, jelikož se do ovzduší uvolňuje jen tolik CO2, kolik strom během svého růstu absorboval. Nevýhodou je kolísavá kvalita dřeva, která ovlivňuje jeho výhřevnost. Vlhkost, druh dřeva a způsob skladování, to vše hraje roli. Pro dosažení optimální výhřevnosti je nutné dřevo před spálením správně vysušit, ideálně na vlhkost pod 20 %. Další nevýhodou je produkce kouře a emisí při spalování, i když moderní kotle dokáží tyto emise výrazně snížit. Je důležité dbát na používání suchého dřeva a kvalitních spalovacích zařízení, abychom minimalizovali negativní dopad na životní prostředí. V neposlední řadě je třeba zmínit i potřebu pravidelného čištění kotle a komína od sazí a popela, což s sebou nese určitou pracnost.

Výhřevnost dřeva je jako objetí slunce, které v sobě neslo po celý svůj život.

Zdeněk Kutil

Typy elektrických kotlů

Elektrické kotle se stávají čím dál populárnější alternativou k tradičním kotlům na tuhá paliva, a to z mnoha důvodů. Jedním z nich je i fakt, že nemusíte řešit skladování paliva, jako je dřevo. Ačkoliv elektrické kotle neběží na dřevo, je dobré mít povědomí o jeho výhřevnosti, abyste mohli porovnat efektivitu. Výhřevnost dřeva se liší druh od druhu a také se odvíjí od jeho vlhkosti. Obecně se dá říct, že čím je dřevo sušší, tím má vyšší výhřevnost a tím pádem při spálení uvolní více tepla. Množství tepla uvolněného spálením dřeva se udává v kilowatthodinách na kilogram (kWh/kg) nebo v megajoulech na kilogram (MJ/kg). Například buk má výhřevnost okolo 15 MJ/kg, zatímco smrk jen 13 MJ/kg. To znamená, že spálením 1 kg buku získáte více tepla než spálením 1 kg smrku. Pro srovnání, průměrný elektrický kotel s výkonem 10 kW spotřebuje za hodinu provozu 10 kWh elektrické energie, což odpovídá zhruba 36 MJ.

Výkon a účinnost

Výhřevnost dřeva je klíčový parametr, který určuje, kolik tepla se uvolní jeho spálením. Čím vyšší výhřevnost, tím více tepla dřevo poskytne. Množství uvolněného tepla se liší v závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti. Suché dřevo má vyšší výhřevnost než dřevo vlhké, protože energie se nespotřebovává na odpařování vody. Pro dosažení maximální účinnosti spalování je proto zásadní používat dobře vysušené dřevo. Výhřevnost se udává v jednotkách energie na jednotku hmotnosti, obvykle v MJ/kg (megajoule na kilogram). Pro srovnání, běžné druhy dřeva jako buk, dub nebo jasan mají výhřevnost okolo 15-19 MJ/kg. Měkké dřevo, například smrk nebo borovice, dosahuje výhřevnosti okolo 14-17 MJ/kg. Pro dosažení optimálního výkonu a účinnosti je důležité zvolit správný druh dřeva a zajistit jeho optimální vlhkost.

Výhřevnost běžných druhů dřeva
Druh dřeva Výhřevnost (kWh/kg)
Buk 4.2
Dub 4.1
Smrk 4.0
Bříza 4.3

Instalace a provoz

Pro dosažení optimální výhřevnosti dřeva a maximálního množství tepla uvolněného jeho spálením je klíčová správná instalace a provoz vašeho topného systému. Předně je důležité zvolit správný typ a výkon kamen či kotle vzhledem k velikosti vytápěného prostoru. Příliš malý výkon by nebyl schopen prostor dostatečně vyhřát, zatímco předimenzovaný kotel by vedl k plýtvání palivem a zanášení komína. Důležitá je také správná instalace kouřovodu, který musí být dostatečně dlouhý a s odpovídajícím průměrem pro zajištění dobrého tahu. Pravidelná údržba celého topného systému je nezbytná pro jeho bezproblémový a efektivní provoz. Nezapomínejte na pravidelné čištění spalovací komory od popela a sazí, kontrolu těsnění dvířek a prohlídku stavu kouřovodu. Stejně důležitý je i výběr správného paliva. Vlhké dřevo hoří špatně, produkuje více kouře a snižuje výhřevnost. Ideální je používat dřevo s vlhkostí do 20 %, které bylo skladováno na suchém a dobře větraném místě po dobu alespoň jednoho roku. Dodržováním těchto zásad zajistíte nejen ekologické a efektivní vytápění vašeho domova, ale prodloužíte i životnost vašeho topného systému.

Bezpečnostní prvky

Při spalování dřeva je třeba dbát na bezpečnost, a to nejen kvůli riziku požáru, ale i kvůli emisím a správnému spalování. Důležitým faktorem je výběr správného dřeva. Tvrdá dřeva jako buk, dub nebo jasan mají vyšší výhřevnost než měkká dřeva jako smrk nebo borovice. To znamená, že při spálení stejného objemu dřeva získáte z tvrdého dřeva více tepla. Výhřevnost ovlivňuje i vlhkost dřeva. Čím je dřevo sušší, tím více tepla při spálení uvolní. Mokré dřevo horší hoří a produkuje více kouře a škodlivých látek. Pro dosažení optimální výhřevnosti a minimalizaci emisí by vlhkost dřeva neměla přesáhnout 20 %. Důležitá je i volba správného spotřebiče a jeho pravidelná údržba. Moderní kotle a krby jsou konstruovány tak, aby spalovaly dřevo efektivně a s minimálními emisemi. Pravidelným čištěním spotřebiče zajistíte jeho optimální funkci a bezpečnost. Nezapomínejte ani na dostatečný přívod vzduchu do spalovacího prostoru.

Cena a návratnost

Výhřevnost dřeva, tedy množství tepla uvolněného jeho spálením, je klíčovým faktorem ovlivňujícím cenu a návratnost investice do vytápění dřevem. Čím vyšší výhřevnost, tím méně dřeva je potřeba k dosažení požadované teploty, a tím nižší jsou náklady na palivo. Cena dřeva se liší podle druhu, vlhkosti a způsobu zpracování. Obecně platí, že tvrdá dřeva jako dub nebo buk mají vyšší výhřevnost než měkká dřeva jako smrk nebo borovice. Suché dřevo má také vyšší výhřevnost než dřevo vlhké.

Při porovnání ceny dřeva s jinými palivy, jako je plyn nebo elektřina, je důležité zohlednit nejen cenu za jednotku energie (kWh), ale také účinnost spalovacího zařízení. Moderní kotle na dřevo dosahují účinnosti přes 90 %, což znamená, že dokáží využít téměř veškerou energii uloženou v palivu. Návratnost investice do kotle na dřevo se liší v závislosti na ceně dřeva, ceně energií a výši investice do kotle a instalace. V některých případech se investice do kotle na dřevo může vrátit již za několik let.

Je důležité zvážit i další faktory, jako je dostupnost a skladování dřeva, ekologické aspekty a požadavky na údržbu kotle. Vytápění dřevem může být ekonomicky výhodné a šetrné k životnímu prostředí, ale vyžaduje určitou míru plánování a péče.

Srovnání s jinými zdroji

Výhřevnost dřeva se může lišit v závislosti na druhu dřeva, jeho vlhkosti a dalších faktorech. Obecně platí, že tvrdá dřeva jako dub nebo buk mají vyšší výhřevnost než měkká dřeva jako smrk nebo borovice. Suché dřevo má také vyšší výhřevnost než vlhké dřevo, protože energie není spotřebovávána na odpařování vody. Pro srovnání, výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje kolem 20 MJ/kg, zatímco u zemního plynu je to přibližně 35 MJ/m³. Je zřejmé, že dřevo má nižší výhřevnost než fosilní paliva, ale na druhou stranu je obnovitelným zdrojem energie. Množství tepla uvolněného spálením dřeva se dá vypočítat vynásobením hmotnosti dřeva jeho výhřevností. Například 1 kg suchého bukového dřeva s výhřevností 17 MJ/kg uvolní při spálení 17 MJ tepla. Je důležité si uvědomit, že ne všechna tato energie se přemění na užitečné teplo. Část tepla uniká komínem a část se spotřebuje na ohřev spalin. Efektivita spalování dřeva se liší v závislosti na typu spalovacího zařízení a jeho provozních podmínkách. Moderní kotle na dřevo dosahují účinnosti až 90 %, zatímco starší kamna na dřevo mohou mít účinnost jen kolem 60 %.

Budoucnost elektrického vytápění dřevem

Elektrické vytápění dřevem, ačkoliv to zní možná netradičně, představuje zajímavou možnost pro budoucnost. Výhřevnost dřeva, tedy množství tepla uvolněného spálením jednoho kilogramu sušiny, se pohybuje v rozmezí 14 až 20 MJ/kg v závislosti na druhu dřeva a jeho vlhkosti. Pro srovnání, výhřevnost hnědého uhlí se pohybuje kolem 15 MJ/kg. Elektrické vytápění dřevem využívá technologii zplyňování dřeva, při které se z pevného paliva získává hořlavý plyn. Tento plyn je následně spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí elektřinu a teplo. Výhodou tohoto systému je vysoká účinnost, ekologický provoz a možnost využití obnovitelného zdroje energie. Elektrické vytápění dřevem je vhodné pro rodinné domy, bytové domy i menší průmyslové objekty. Vzhledem k rostoucím cenám energií a snaze o snižování emisí skleníkových plynů se dá očekávat, že tento typ vytápění bude v budoucnu nabývat na významu.